మీ ఉద్యోగులకు ఎలా తెలుస్తుంది
మీ కంపెనీ కోసం భద్రతా పద్ధతులు?

మీరు ఎలా నిర్మిస్తారు భద్రతా సంస్కృతి?

మీరు మీ కంపెనీలో సంస్కృతిని నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, మొదటి దశ అందరినీ ఒకే పేజీలోకి తీసుకురావడం.

మీ కంపెనీ వైఖరిని అభివృద్ధి చేయడంలో భద్రతా విధానాలు మొదటి దశల్లో ఒకటి సాధారణ సమాచార సాంకేతిక ప్రమాదాలు.

మీ కంపెనీ భద్రతా విధానాలను చదవడం మరియు అంగీకరించడం వాటిలో ఒకటి కొత్త ఉద్యోగి చేయవలసిన మొదటి పనులు. 

మీరు కవర్ చేస్తున్నారా ప్రాథాన్యాలు?

మీరు తప్పిపోయారా అని ఆలోచిస్తున్నారా? పునాది భద్రతా విధానాలు?

మీరు శీఘ్ర తనిఖీ చేయవచ్చు మీ కంపెనీ వైఖరి గురించి సహోద్యోగులను అడగడం దిగువన ఉన్న ఏదైనా పాలసీలపై.

కొంత సహాయం కోసం చూస్తున్నాను వాటిని ఒకచోట చేర్చడం?

మీరు కోరుకునే విధానాలను ఎంచుకోండి దిగువ చర్చించడానికి మరియు మీరు రూపొందించడంలో సహాయం కావాల్సిన విధానాల గురించి సమాచారాన్ని మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము!